Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”. 

 

Burmistrz Łasku informuje, że w dni u 01.08.2017 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „VII Festiwal Modeli Redukcyjnych Łask 2017”złożona przezStowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3   w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesłać  listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Oferta w załączeniu.   

Łask, dnia 03.08.2017 r.

Załączniki: