Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Łasku informuje, że na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm.) oraz przyjętego „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” (Uchwała Nr XXXVIII/426/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 listopada 2017 r.) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy, które działają na terenie Gminy Łask mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty, jakie zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Łask w roku 2018.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu w terminie do dnia 5  stycznia 2018 r. dostarczając wypełniony formularz  do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub przesyłając  go faksem na numer 43 676-83-87.

Zgodnie z zapisami powyższego Programu współpracy na rok 2018 Komisję Konkursową powołuje każdorazowo Burmistrz Łasku określając  jej skład i zasady działania a z tytułu prac w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 

Załączniki:

/sites/all/files/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%20cz%C5%82%20kom..docx

/sites/all/files/Informacja%20Burmistrza%20%C5%81asku.pdf