Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2017 r.

W oparciu o pkt. IV. 6 ogłoszenia konkursowego oferent, któremu została przyznana dotacja mniejsza niż wnioskowana na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017 zobowiązany jest  do złożenia  zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania,  sporządzonej stosownie do wysokości przyznanej dotacji. Złożenie przez oferenta skorygowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu stanowi warunek zawarcia umowy.

Nie złożenie skorygowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu  w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

Skorygowaną kalkulację kosztów należy sporządzić w oparciu  o złożoną ofertę.

Wymienione powyżej  dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku , ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Interesanta . 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy również dokonać aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu realizacji zadania.

Druk kalkulacji kosztów i harmonogramu do pobrania poniżej.