Komunikat

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2017 o konieczności złożenia sprawozdania częściowego lub końcowego z realizowanego zadania.

Sprawozdania częściowe lub końcowe należy składać zgodnie z terminem wskazanym w zawartych umowach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) 

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

 

Załączniki: