Komunikat dotyczący doszacowania strat w uprawach

Zgodnie z komunikatem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi umieszczonym na stronie internetowej w dniu 28 września 2018 r. informuję, że istnieje możliwość doszacowania strat wg najnowszych danych IUNG, które wskazują że zagrożenie suszą na terenie gminy Łask dotyczy również upraw:

- ziemniaków na kategorii gleby I (VI klasa);

- ziemniaków, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych na kategorii gleby II (V klasa).

Przez doszacowanie upraw należy rozumieć uzupełnienie dotychczas sporządzonych protokołów szkód,o nie szacowane i nie zebrane z pól ww. uprawy, które były wykazane w protokołach jako uprawy nieoszacowane, ale niezbędne do wyliczenia średniej rocznej produkcji.

Powyższe oznacza, że doszacowane mogą być jedynie ww. uprawy  znajdujące się na polu w dniu szacowania przez komisję w terenie, które będzie miało miejsce od 5 do 10  października 2018r.

Rolnik nie musi składać nowego wniosku o doszacowanie szkód, wystarczy złożenie nowego Oświadczenia Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach, tylko z wpisanym nr działki ewidencyjnej, powierzchnią nie zebranej ww.  uprawy.

Doszacowania nie traktuje się jako wszczęcie nowej procedury szacowania szkód suszowych. Doszacowanie ma na celu uwzględnienie szacunków upraw towarowych ziemniaków i buraków, a nie niewielkich powierzchni arowych.

Prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie nr 1 należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku do dnia 5 października 2018 r.

Niepodpisane lub błędnie wypełnione oświadczenie pozostawiane będą bez rozpatrzenia.
 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

Do pobrania:

Oświadczenie nr 1

Załączniki: