Konsultacje społeczne

Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2030 roku”.

Burmistrz Łasku, działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 z późn. zm.), zawiadamia, że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2030 roku”.

Dokumentacja jest dostępna do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. w formie elektronicznej na stronie www.lask.pl oraz www.bip.lask.pl

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać do Burmistrza Łasku uwagi i wnioski w jeden z poniższych sposobów:

w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: l.oleksiak@lask.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

 

Burmistrz Łasku

                                                                                                 Gabriel Szkudlarek