Powołanie komisji konkursowej - kultura i sztuka

ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 15 lutego 2017 r.

 

w  sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 15 ust. 2a - d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) zarządzam, co następuje:

§ 1.  W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki ogłoszonego Zarządzeniem Nr 20/17 Burmistrza Łasku z dnia 23 stycznia 2017 r. powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1.  Przewodnicząca - Jadwiga Kurkowska

2.  Wiceprzewodnicząca - Jolanta Nowak-Popławska

3.  Członek - Ewa Bednarek-Czujko

4.  Członek - Ewa Bartosiewicz

§ 2.  Komisja Konkursowa przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie oraz regulaminem postępowania Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek