Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Łask,  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność , ciężka długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Aktualnie miesięczna wysokość  dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto na osobę w rodzinie. Wnioski o stypendium szkolne wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochód rodziny, składa się w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2019r. w Urzędzie Miejski w Łasku sala nr 100 w Biurze Obsługi Interesanta  (godz. 7.30 -15.30).