Susza rolnicza na obszarze Polski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na podstawie już drugiego okresu raportowania stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Według czwartego raportu na terenie gminy Łask przekroczenia wartości klimatycznego bilansu wody nastąpiły dla:

- kategorii gleby I (VI klasa) dla  zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych i roślin strączkowych;

- kategorii gleby II (V klasa) tylko dla zbóż jarych.

Za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej. W związku z powyższym, aby rolnik mógł ubiegać się o pomoc państwa w zakresie kredytu preferencyjnego wysokość strat powinna być równa lub większa 30 % średniej rocznej produkcji rolnej.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem ww. pomocy mogą składać do tut. Urzędu  do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (II piętro, pok. 49) wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym. Wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do zbioru zgłoszonej uprawy, ponieważ komisja dokonuje jej lustracji na miejscu nie później niż do dnia 10.07.2018 r.