X sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 09.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Łasku.
 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od  01 do 30 maja 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.
 9. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 10. Korespondencja i sprawy różne.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                                                                              

                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                                   Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                         /-/ Robert Bartosik