XXX sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Łasku w formie hybrydowej.

Przebieg sesji będzie można śledzić online - za pośrednictwem Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 21.01.2021 r. do .16.03.2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/425/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Łask.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask w 2021 roku".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2020.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Bałuczu na rzecz użytkownika wieczystego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Orchów pod drogi gminne).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie 1 m. Łask pod drogi publiczne).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (teren targowiska miejskiego  - kupno - sprzedaż artykułów używanych).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu (teren targowiska miejskiego - skup makulatury).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (teren targowiska miejskiego  - Stacja Obsługi Samochodów).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (lokal przy ul. Warszawskiej 14 na cele biurowe).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (garaż przy ul. Warszawskiej 14 w celu przechowywania dokumentów).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazw ulic wewnętrznych w obrębie Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie.
 31. Interpelacje i zapytania radnych.
 32. Korespondencja i sprawy różne.
 33. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 

                                                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                           Robert Bartosik