Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2247) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz.2466).

Głównymi zmianami są:

  • zwiększenie limitu stawki zwrotu podatku akcyzowego z 86 do 100 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych;
  • wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP)bydła w ilości 30 litrów, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła;

Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, o której mowa w ustawie, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określone  w poniższej tabeli i liczby 12.Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich


Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe


Buhaje powyżej 6 miesięcy do 1 roku


0,36


Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca


0,9


Buhaje powyżej 18 miesiąca


1,4


Cielęta do 6 miesiąca


0,15


Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku


0,3


Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca


0,8


Krowy


1

 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD;
  3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 546 ze zm. oraz z 2018 r. poz.1642)- w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. Powyższy dokument wydawany będzie na wniosek producenta rolnego, składany po raz pierwszy w 2019 r.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku, I piętro, pok. 21, w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Pieniądze wypłacane będą w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.