Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
Adres: 
ul. Stefana Batorego 31, 98-100 Łask
Kierownik: 
Tamara Szymko
Telefon: 
(43) 675 21 38

 

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:


 1. Ośrodek wykonuje zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej.
 2. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują:
  • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę infrastruktury socjalnej,
  • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
  • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą;
  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
  • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową , skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na stworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 3. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy a realizowanych przez Ośrodek należy:
  • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych;
  • przyznawanie pomocy rzeczowej;
  • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków , pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie;
  • inne zadania własne z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb.
 4. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należących do gminy a realizowanych przez ośrodek należy:
  • udzielania schronienia niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
  • świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
  • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, a w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym;
  • przyznawanie i udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
  • praca socjalna;
  • sprawianie pogrzebu.
 5. Do zadań zleconych gminie , a wykonywanych przez Ośrodek należy:
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych przysługujących dodatków doświadczeń;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych;
  • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za uprawnione osoby na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
  • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego;
  • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
  • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy;
  • zadania wynikające z rzędowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodziny po zapewnieniu odpowiednich środków.