Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przeprowadzono konsultacje w przedmiocie:

  1. Projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łask
  2. Projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łask miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych   

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Łask.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach  20-27 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji wraz z projektami wyżej wskazanych uchwał oraz formularzem konsultacyjnym zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy www.lask.pl w zakładce organizacje,  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku.   

Konsultacje prowadzono w formie pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie 20 – 27 czerwca 2018 r. oraz bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zorganizowano dnia 27 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łasku, godz. 12.00, pokój nr 18 UM w Łasku.   

W ramach przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie żadna z organizacji nie zgłosiła uwag do przedstawionych projektów przedmiotowych uchwał.