Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów - czyli podstawowych dokumentów do zlecania zadań publicznych

Po dniu 1 marca 2019 roku wchodzą w życie nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów. W październiku 2018 r. zostały wydane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak  zgodnie z ich treścią nowe wzory mają obowiązywać w otwartych konkursach ofert ogłaszanych  po dniu 1 marca 2019 r. oraz w przypadku uproszczonych ofert składanych po dniu 1 marca 2019 r.