Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie konsultacji

OGŁOSZENIE

Burmistrza Łasku

Na podstawie Uchwały Nr L/532/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

Zapraszam

Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej przedmiotem konsultacji na terenie Gminy Łask do wzięcia udziału w konsultacjach:

I. Projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łask miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych    

Konsultacje prowadzone są w formie:Pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie: od dnia 20. 08.2018 r.  do dnia 27.08.2018 r.

 

  1. Wypełnione formularze należy składać w powyższym terminie od dnia 20.08.2018 r.  do dnia 27.08.2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 – 100 Łask lub przesłać w podanym terminie pocztą elektroniczną n adres: j.nowak@lask.pllub faksem na nr 43 6768388
     
  2. bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 27.06.2018 r. w pok. Nr 18 Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 – 100 Łask 

Treść projektów uchwał i formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej www.lask.plw zakładce organizacje.

 

 

Załączniki: