Przypomnienie o składaniu sprawozdań końcowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2018 , których termin realizacji określono do 31.12.2018 r. o konieczności złożenia sprawozdania końcowego z realizowanego zadania.

Sprawozdania końcowe należy składać zgodnie z terminem wskazanym w zawartych umowach tj. do dnia 30 stycznia 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku na wzorze sprawozdania określonymw Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  z 2016r. poz. 1300) 

 

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

Załączniki: